ຄຳແນະນຳ

  • ກະລຸນາປ້ອນ ຊື ແລະ ລະຫັດ ຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ.
  • ກະລຸນາພິມຕົວອັກສອນສີດຳໃນຫ້ອງສີຂາວໃສ່ທາງດ້ານລຸ່ມຂອງຕົວອັກສອນ. ການປະຕິຍັດດັ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການ ປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດບໍ່ໃຫ້ໂປຼແກຼມເຂົ້າລະບົບໄດ້ເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
  • ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມີຕົວອັກສອນໃດແດ່, ທ່ານສາມາດເດົາ ຫຼື ກົດປຸ່ມເພື່ອໂລດຕົວອັກສອນໄດ້ໃໝ່.
  • ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການອ່ານ, ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ປຸ່ມຟັງສຽງເພື່ອຟັງຕົວອັກສອນ.
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
ຊື່ຜູ້ໃຊ້:
ລະຫັດ